prawo cywilne

prawo cywilne

Kancelaria oferuje rzetelną pomoc w rozwiązywaniu spraw cywilnych, przygotowywaniu pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków), reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, a także sporządzanie umów, ugód, opinii prawnych, udział w negocjacjach.

 • odszkodowania i zadośćuczynienia
 • ochrona dóbr osobistych
 • ubezwłasnowolnienie
 • uznanie za zmarłego
 • uchylenie się od skutków złożonego oświadczenia woli
 • odpowiedzialność osób fizycznych i osób prawnych
 • odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wydaniem albo niewydaniem aktu normatywnego albo decyzji lub orzeczenia

ZOBOWIĄZANIA:

 • zobowiązania umowne:
  • zawarcie i rozwiązanie umowy
  • odstąpienie od umowy
  • wypowiedzenie umowy
 • klauzule umowne:
  • zadatek
  • zaliczka
  • prawo odstąpienia i odstępne
  • kara umowna
 • odsetki cywilnoprawne
 • zobowiązania solidarne
 • wzorce umowne
 • wyzysk
 • umowa przedwstępna
 • bezpodstawne wzbogacenie
 • wyzysk
 • odpowiedzialność za czyny niedozwolone:
  • odszkodowanie
  • zadośćuczynienie za krzywdę
  • renta
 • odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
 • zwłoka i opóźnienie
 • potrącenie
 • przelew
 • świadczenie usług drogą elektroniczną
 • sprzedaż:
  • rękojmia i gwarancja
  • prawo pierwokupu i odkupu
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • najem
 • dzierżawa
 • leasing
 • użyczenie
 • pożyczka
 • umowa zlecenia
 • spółka
 • poręczenie
 • darowizna
 • odwołanie darowizny
 • renta i dożywocie
 • ugoda

PRAWO RZECZOWE:

 • ochrona własności:
  • roszczenie o wydanie rzeczy
  • roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i zaniechanie naruszeń
  • roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy
  • roszczenie o zwrot pożytków
  • roszczenie o odszkodowanie za szkodę spowodowaną zużyciem rzeczy, jej pogorszeniem lub utratą
  • immisje
 • przeniesienie własności
 • zasiedzenie
 • współwłasność:
  • zarząd rzeczą wspólną
  • zniesienie współwłasności
 • użytkowanie wieczyste
 • użytkowanie
 • służebności:
  • służebność drogi koniecznej
  • służebność przesyłu
  • służebności gruntowe
  • służebności osobiste
 • zastaw
 • zastaw rejestrowy
 • hipoteka
 • księgi wieczyste:
  • wniosek o założenie księgi wieczystej
  • wpisy i zmiany w księgach wieczystych
  • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
 • ochrona posiadania

PRAWO SPADKOWE:

 • niegodność dziedziczenia
 • dziedziczenie ustawowe
 • testament
 • zapis
 • polecenie
 • zachowek
 • wydziedziczenie
 • przyjęcie i odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia
 • odpowiedzialność za długi spadkowe
 • dział spadku
 • umowy dotyczące spadku