Zakres usług

Kancelaria oferuje pełny zakres usług prawniczych, a w szczególności z takich dziedzin jak:

prawo cywilne

Kancelaria oferuje rzetelną pomoc w rozwiązywaniu spraw cywilnych, przygotowywaniu pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, wniosków), reprezentację przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, a także sporządzanie umów, ugód, opinii prawnych, udział w negocjacjach.

prawo medyczne

Kancelaria w szczególności specjalizuje się w błędach w sztuce lekarskiej tzw. błędach medycznych. Zajmujemy się dochodzeniem odszkodowań, zadośćuczynień i rent z tytułu błędów w sztuce lekarskiej. Przygotowujemy pozwy do sądu, wnioski do rzecznika odpowiedzialności dyscyplinarnej. Reprezentujemy równiez lekarza w postępowaniu sądowym, w postępowaniu przed rzecznikiem odpowiedzialności zawodowej, a także obwinionego przed sądem lekarskim.

prawo ochrony konsumentów

Kancelaria oferuje rzetelną pomoc w razie zakupu wadliwej rzeczy przez konsumenta.

prawo rodzinne i opiekuńcze

Oferujemy pomoc w sprawach związanych z rozwodem, podziałem majątku po ustaniu wspólnosci majątkowej małżeńskiej, mieszkaniem, zwrotem nakładów na majątek wspólny lub osobisty. Zajmujemy się także sprawami związanymi z władzą rodzicielską, kontaktami z dzieckiem i alimentami. Ponadto pomagamy w sprawach o przysposobienie dziecka (adopcja).

prawo gospodarcze

Kancelaria oferuje przygotowanie pozwów o zapłatę w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym. Zajmujemy się także sporządzaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

prawo upadłościowe i naprawcze

zobacz więcej >>

prawo karne wykonawcze i penitencjarne

Reprezentujemy skazanego przed sądem sądem pierwszej instancji wykonującym orzeczenie, jak i przed sądem penitencjarnym. Przygotowujemy wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie.

prawo wykroczeń

Występujemy z obwinionym w postępowaniu w sprawie o wykroczenie, reprezentujemy pokrzywdzonego przez wykroczenie (oskarżyciel posiłkowy).

prawo pracy

Oferujemy pomoc zarówno pracownikom i pracodawcom przed sądem pracy. Przygotowujemy umowy o pracę, wypowiedzenia umów, pozwy o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie.

prawo administracyjne

Kancelaria przygotowuje odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a także do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

prawo mieszkaniowe

Zajmujemy się przygotowaniem pozwów o eksmisję, pozwów o ustalenie niezasadności podwyżki czynszu, wypowiedzeń umów najmu i stawek czynszowych.

postępowanie egzekucyjne

Kancelaria przygotowuje pisma, powództwa, wnioski dla wierzycieli i dłużników w postępowaniu egzekucyjnym.

prawo karne

Kancelaria zajmuje się obroną oskarżonego w sprawach karnych, zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i postępowania sądowego. Reprezentujemy również pokrzywdzonych wystepujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych, zajmujemy się również dochodzeniem na rzecz poszkodowanego odszkodowań i zadośćuczynień za szkodę wyrządzoną przestępstwem. Przygotowujemy środko odwoławcze (apelacje, zażalenia) jak i nadzwyczajne środki zaskarżenia (kasacje, wznowienie postępowania).

prawo nieruchomości

Oferujemy sporządzanie i analizę umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości. Zajmujemy się regulacją stanów prawnych nieruchomości, w tym wnioski o zasiedzenie, rozgraniczenie. W przypadku współwłasności sporządzamy wnioski o zniesienie współwłasności, dopuszczenie do współposiadania nieruchomości wpólnej, pozwy o zwrot pożytków i nakładów, sprawy związane zarządem nieruchomością wspólną. Kancelaria oferuje pomoc w przygotowywaniu uchwał na zebrania wspólnoty mieszkaniowej w przypadku odrębnej własności lokalu.