Polityka Prywatności

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur – ustawy niekiedy drzemią, a nigdy nie umierają

Polityka Prywatności

1. Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Zawarte na stronie informacje nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
2. Struktura niniejszej strony oraz jej zawartość w tym treść stanowi przedmiot praw autorskich. Wszelkie jej kopiowanie w celach komercyjnych stanowi naruszenie praw autorskich.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych osób, które przekażą dane osobowe do Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Kobińskiej jest adwokat Anna Kobińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: „Anna Kobińska Kancelaria Adwokacka”, ul. Generała Józefa Chłopickiego 1/4, 31-525 Kraków, adres do korespondencji: ul. Generała Józefa Chłopickiego 1/6, 31-525 Kraków.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których stanowi pkt 1 proszę kontaktować się z adwokat Anną Kobińską, tel. 604 425 825.

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z zawarcia umowy na realizację usługi prawnej (art. 6 ust. 1 pkt b RODO) lub też na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (za zgodą tej osoby wyrażoną poprzez udostępnienie swoich danych podmiotowi wskazanemu w pkt 1). W przypadku nie zawarcia umowy dane będą natychmiast usuwane.

4. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynika to z przepisów prawa.

5. Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane będą przechowywane na czas realizacji umowy na obsługę prawną.

7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych, gdy uzna Pan/i, że przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa w zakresie przetwarzania w celach, o których mowa w pkt. 3, podanie danych wynika ze stosunku umownego i jest niezbędne w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych w związku z przetwarzaniem ich w celach wskazanych powyżej uniemożliwi Administratorowi realizację umowy.

10. Pani/a dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.