PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur – ustawy niekiedy drzemią, a nigdy nie umierają

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI

Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Pacjent, w tym małoletni, który ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

Pacjent ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielił mu powyższej informacji. (art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.).

Pacjent po uzyskaniu tych informacji ma prawo przedstawić lekarzowi swoje zdanie w tym zakresie.
Pacjent ma prawo żądać,aby lekarz udzielił mu informacji w pełnym zakresie także w sytuacjach wyjątkowych,jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta,a na podstawie art.31. ust. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty,lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu,jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta.W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważnioną przez pacjenta.Na żądanie pacjenta lekarz ma jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji.
(art.31. ust. 4u. z. l. :W sytuacjach wyjątkowych,jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta,lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i o rokowaniu,jeżeli według oceny lekarza przemawia za tym dobro pacjenta.W takich przypadkach lekarz informuje przedstawiciela ustawowego pacjenta lub osobę upoważniona przez pacjenta.Na żądanie pacjenta lekarz ma obowiązek udzielić mu żądanej informacji).

Pacjent małoletni,który nie ukończył 16 lat,ma prawo do uzyskania od lekarza informacji,w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu procesu diagnostycznego lub terapeutycznego.
Pacjent,w tym małoletni,który ukończył 16 lat,lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od pielęgniarki,położnej przystępnej informacji o jego pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich.