PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

Aequitas sequitur legem - sprawiedliwość idzie za prawem

PRAWO PACJENTA DO TAJEMNICY INFORMACJI Z NIM ZWIĄZANYCH

Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informacji z nim związanych, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego.

W celu realizacji tego prawa, osoby wykonujące zawód medyczny są obowiązane zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, w szczególności ze stanem zdrowia pacjenta.
Zwolnienie z tajemnicy nie obowiązuje gdy:
a) tak stanowią przepisy odrębnych ustaw (np. art. 40 ust. 2u.z.l.)
b) zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób
c) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy
d) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń
e) toczy się postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Osoby wykonujące zawód medyczny, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt a-c i e, są związane tajemnicą również po śmierci pacjenta.