PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

PRAWO PACJENTA DO INFORMACJI O ZAKRESIE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych w danej placówce.

Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych, w tym o profilaktycznych programach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, realizowanych przez ten podmiot (w formie pisemnej, a pacjent nie poruszający się powinien również mieć możliwość zapoznania się z tą informacją).