ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi – sprawiedliwość jest stałą i niezmienną wolą przyznania każdemu należnego mu prawa

ŚWIADOMA ZGODA PACJENTA

Zgoda pacjenta aby była skutecznie wyrażona musi być świadoma (poinformowana).

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
Lekarz może udzielić tych informacji innym osobom za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego.

Sama zgoda pacjenta wyrażona bez udzielenia wskazanych informacji jest niewystarczająca, pacjent musi wyrazić zgodę świadomą aby to mógł uczynić musi zostać poinformowany.