ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW PACJENTA

Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur – ustawy niekiedy drzemią, a nigdy nie umierają

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE PRAW PACJENTA

Podmiot udzielający świadczeń medycznych ponosi odpowiedzialność za zawinione naruszenie praw pacjenta.

W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta ( prawa do informacji, prawa do zachowania tajemnicy, prawa do świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, prawa do świadzceń zdrowotnych udzielanych z należytą starannoscią, prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego) pacjent ma prawo dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.